รักสยาม หนังสือเก่า

ระเบียบเเละวิธีปฏิบัติทางคดีในหน้าที่อำเภอ


฿280.00
ระเบียบเเละวิธีปฏิบัติทางคดีในหน้าที่อำเภอ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ -พงศาวดาร-ตำนาน-จดหมายเหตุ-บันทึก
  • รหัสสินค้า : 008885

รายละเอียดสินค้า ระเบียบเเละวิธีปฏิบัติทางคดีในหน้าที่อำเภอ

ระเบียบเเละวิธีปฏิบัติทางคดีในหน้าที่อำเภอ

งานสำนักงานอำเภอ

- ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ

- จัดทำข้อมูล การบรรยายสรุป และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของอำเภอ

- ดำเนินการงานกาชาด งานสังคมสงเคราะห์และงานสาธารณกุศลต่าง ๆ

- ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พัฒนาอำเภอ

- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่บ้าน

- จัดระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของอำเภอ

- ดำเนินงานโครงการอำเภอเคลื่อนที่

- ดำเนินงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่มอบหมายให้อำเภอดำเนินการ แทน

- ดำเนินงานอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ เช่น การดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายว่าด้วยการรักษา สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น