รักสยาม หนังสือเก่า

4350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน


฿380.00
4350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ -พงศาวดาร-ตำนาน-จดหมายเหตุ-บันทึก
  • รหัสสินค้า : 013450

รายละเอียดสินค้า 4350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

4350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

นับเป็นเวลากว่า ๖๗ ปีแห่งการครองราชย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดความทุกข์ยากและเพื่อ ประโยชนส์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแม้ในท้องถิ่นทุระกันดารห่างไกล ทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชน จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานแผนและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยอาศัยหลัก การทรงงาน อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง ความประหยัด เรียบง่าย ใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ แก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมโดยตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ๔,๓๕๐ โครงการที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ สุข แก่ประชาชน